Harmónia, nezisková organizácia
Námestie slobody 14, 97101 Prievidza

O nás


Zverejňovanie dokumentov

Kontakt

Harmónia, n. o. je organizácia založená v roku 2004 mestom Prievidza. Pôsobí v oblasti všeobecne prospešných služieb v pobytovom sociálnom zariadení - Útulku na Košovskej ceste 15 a 17 v Prievidzi.


V Útulku sa v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytujú celoročne sociálne služby obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii. Oba objekty sú vo vlastníctve mesta Prievidza a ich správu zabezpečuje Správa majetku mesta Prievidza s. r. o., s ktorou má organizácia na ich prenájom uzavretý zmluvný vzťah.

Sociálne služby sú poskytované v súlade so zákonom za vopred určených zmluvných podmienok, na dobu určitú a v rovnakom rozsahu a kvalite pre každého klienta. Podmienky pobytu upravuje prevádzkový a ubytovací poriadok. Výšku úhrady za poskytované služby upravuje pre klientov od 1. júna 2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza.

Žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb